Loading ...

Loading ...

e-vzdelávanie

PRIHLÁŠKA - na štúdium včelárstva v šk.2022/23

DVOJROČNÉ ŠTÚDIUM ODBORNÝCH PREDMETOV PRE EXTERNÚ (VEČERNÚ) FORMU ŠTÚDIA

 

JEDNOROČNÉ ŠTÚDIUM ODBORNÝCH PREDMETOV PRE DENNÚ FORMU ŠTÚDIA

  

Štúdium je určené pre záujemcov, ktorí majú ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie ISCED 3C. Jedná sa o dvojročné štúdium odborných predmetov s pomerom praktického vyučovania 50 %.

 

 

 Dôležité upozornenie:

 

 

 Postup prihlásenia sa na štúdium v šk. roku 2022/2023:

 

  1. PRED REGISTÁCIOU SI POZORNE PREČÍTAJTE POKYNY. NESPRÁVNA REGISTRÁCIA, NEÚPLNE VYPLNENÁ PRIHLÁŠKA, PRIHLÁŠKA NA NEPLATNOM FORMULÁRI, NEODOSLANIE PAPIEROVEJ FORMY PRIHLÁŠKY, NEODOSLANIE POVINNÝCH PRÍLOH SÚ NAJČASTEJŠIE CHYBY, KTORÉ MAJÚ ZA NÁSLEDOK VYRADENIE PRIHLÁŠKY ZO ZOZNAMU ZÁUJEMCOV.

  2. Prihlášky prijímame maximálne do 30.4.2022. V prípade veľkého záujmu bude registrácia pozastavená aj pred týmto termínom. 

    Až po tomto termíne Vám bude emialom poslané rozhodnutie o prijatí, resp.  neprijatí na školenie (v prípade, ak nespĺňate podmienky na prijatie).
  3. Vypíšte registračný formulár, ktorý sa Vám zobrazí ak kliknete na Registrácia. Po úspešnej registrácii sa Vaše údaje zapíšu do našej databázy. Preto okrem prihlasovacieho mena a hesla píšte všetky údaje s diakritikou. Dobre si zapamätajte svoje prihlasovacie údaje. Pomocou nich sa budete do systému prihlasovať.

  4. Po prihlásení nájdete v menu Generuj prihlášku. Vami zapísané údaje sa zobrazili v priihláške. Prihlášku vytlačte, potvrdenú lekárom ju pošlite Slovenskou poštou, a.s. na adresu školy (je uvedená v kontaktoch na hlavnej stránke). V záhlaví prihlášky je potrebné preškrtnutím slova školenie jednoznačne upresniť, že sa hlásite do školy - na štúdium včelárstvaAk to neurobíte, bude Vaša prihláška vyradená. V prípade, že nám prihlášku potvrdenú lekárom neodošlete klasickou poštou, Vašu registráciu nebudeme akceptovať a bude z databázy vyradená.

  5. Spolu s prihláškou je potrebné poslať aj fotokópiu (nemusí byť overená) o najvyššie dosiahnutom vzdelaní.

  6. Ďalšie informácie Vám budú zasielané na email, ktorý ste uviedli v prihláške (preto dbajte na jeho správne vypísanie).

  7. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte emailom - je uvedený v kontaktoch (NIE telefonicky - ďakujeme za porozumenie). 

 

 

Absolvent ovláda (pozná)
-     anatómiu a fyziológiu včely medonosnej vo vzťahu k zákonitostiam včelstva ako biologickej    jednotky
-     rozvoj a obsluhu včelstiev v priebehu celého včelárskeho roku,
-     zásady chovu včelích matiek,
-     choroby a škodcov včiel,
-     včelárske zariadenia a stavby,
-     metódy získavania, spracovania, skladovania, balenia a expedície včelích produktov.
-     zásady presunu včelstiev pre opeľovaciu činnosť v nadväznosti na biológiu rastlín.
 Absolvent vie
-        obsluhovať včelstvo v priebehu celého včelárskeho roku,
-        viesť včelársku evidenciu súvisiacu s chovom, úžitkovosťou, rozmnožovaním a plemenárskou prácou,
-        odborné identifikovať choroby a škodcov včiel a prakticky ich liečiť,
-        prevádzať odchov včelích matiek cestou prirodzeného párenia,
-        odborne zaistiť presun včelstiev za účelom opeľovacích činností,
-        prevádzať údržbu a opravy včelárskych zariadení a stavieb.

 

 

  Zároveň Vám ponúkame možnosť ubytovania v školskom internáte.    

       Cena 12 €/osoba/noc. Ubytovanie nie je potrebné nahlásiť dopredu.
       Pred 15.00 hod bude vo vestibule školy pani Novakovičová, ktorá záujemcov ubytuje. 
  • V sobotu je možné objednať si hneď ráno v jedálni školy obed.
 Vyučovanie bude vždy začínať v piatok o 15.00 hod a v sobotu o 8.00 hod.
 
Okrem písacích potrieb je potrebné mať aj pracovné oblečenie - práca v dielni, práca so včelstvami (stačí iba včelársky klobúk).